Etisk regelsæt for vores leverandører

Generelle krav

Vi forventer, at alle vores leverandører overholder nationale love og bestemmelser og gør en aktiv indsats for at leve op til de principper, der er beskrevet i dette regelsæt.

Vi forventer, at vores leverandører sikrer, at deres underleverandører er bekendt med og efterlever principperne i dette regelsæt.

Derudover forventer vi, at vores leverandører altid bestræber sig på at leve op til såvel national- som erhvervsmæssig ”Best Practice”.

Særlige krav

Løn og arbejdsforhold

Vores leverandører skal overholder alle love om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation.

Overarbejde skal ske på frivillig basis og skal betales med et tillæg.

Der må ikke foretages fradrag i lønnen som disciplinærmiddel.

Arbejdstid

Vi forventer, at vores leverandører overholder lokale love og standarder for arbejdstid. Tilsvarende gælder det, at ansatte med usædvanlige arbejdsforhold kan undtages fra dette overordnede krav, hvis de er dækket af en særlig national eller international lovgivning.

Foreningsfrihed og ret til overenskomstforhandlinger

Vi forventer, at vores leverandører anerkender og respekterer de ansattes og andre tilknyttede medarbejderes ret til frit at forenes og organisere sig i lovlige fagforeninger samt at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg.

Diskrimination

Vi respekterer kulturelle forskelle og ønsker ikke at samarbejde med leverandører, der praktiserer diskrimination.

Vi forventer, at vores leverandører ansætter medarbejdere på baggrund af deres arbejdsmæssige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår – uanset etnisk og/eller national oprindelse, køn, race, religion og/eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Chikane og disciplinære metoder

Vi accepterer ikke chikane og/eller disciplinære foranstaltninger, det være sig ansigt til ansigt, skriftligt, elektronisk eller mundtligt.

Vi forventer, at vores leverandører ikke anvender eller tillader anvendelse af fysisk afstraffelse eller anden form for mental eller fysisk tvang, disciplinære foranstaltninger eller sexchikane.

Børnearbejde

Vi respekterer børns ret til udvikling og uddannelse. Derfor accepterer vi ikke børnearbejde. Børnearbejde er defineret som fuldtidsarbejde udført af børn under 15 år.

Den lovlige mindstealder for fuldtidsansatte må aldrig overtrædes. Sætter den nationale lovgivning en højere minimumsalder og/eller obligatorisk skolegang, gælder dette.

Tvangsarbejde

Vi hverken accepterer eller tolererer brug af tvang hos vores leverandører. Vi mener, at tvangsarbejde forringer produktiviteten og den økonomiske vækst i samfundet som helhed, da udviklingen af de menneskelige ressourcer forringes.

Vi forventer, at vores leverandører ikke benytter tvangs- og gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter eller fangers ufrivillige arbejdskraft.

Sundhed og sikkerhed

Vi støtter den grundlæggende ret til at have gode arbejdsbetingelser. Derfor forventer vi, at vores leverandører sørger for sunde og sikre arbejdsforhold og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres ansatte mod arbejdsrelaterede farer.

Vores leverandører skal overholde alle gældende lokale love og bestemmelser for at undgå ulykker og sundhedsskader. Vi forventer, at vores leverandører fortløbende forbedrer arbejdsforholdene og reducerer arbejdsrelaterede risici og farer, f.eks. ved at sætte mål og yde nødvendig uddannelse.

Bestikkelse

Vores ry for ordentlighed og troværdighed må ikke bringes i fare. Det betyder, at vi ikke indgår i forretningsaktiviteter, hvis de med rimelighed kan antages at påvirke forretningsdispositioner, eller ikke falder inden for rammerne af normal forretningsskik eller er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

Vi forventer den samme høje grad af integritet og hæderlighed i alle forretningsaktiviteter af vores leverandører. Hverken direkte eller indirekte accepterer eller tolererer vi nogen form for bestikkelse og/eller andre ulovlige metoder.

Miljø

Vi har alle et ansvar for vores klima og miljø. Vores overordnede miljøpolitik er til enhver tid at begrænse vores miljøbelastning samt energi- og ressourceforbrug og integrere miljøhensyn i vores forretningsprocesser i overensstemmelse med gældende miljøforskrifter.

Vi overholder som minimum de krav, regler og forventninger, der stilles af de overordnede myndigheder på miljøområdet, men vi bestræber os løbende på at nå højere mål end de af loven fastsatte.

Vi gør vores yderste for at opfordre vores leverandører til at efterleve Etisk regelsæt for leverandører. I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os ret til at lade samarbejdet ophøre.

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag