Asbest

Det har været en utrolig dejlig proces at arbejde sammen med Egerbyg. Vi har haft en god dialog hele vejen igennem. De har været lyttende ift. de ønsker vi har haft, og ift. hvad der var muligt inden for de budgetter vi har arbejdet med. Især at alle deadlines holdt og vi kunne flytte ind på det tidspunkt, vi havde planlagt.

CEO, 101 Copenhagen

Jeppe Klerke

Asbest

Det har været en utrolig dejlig proces at arbejde sammen med Egerbyg. Vi har haft en god dialog hele vejen igennem. De har været lyttende ift. de ønsker vi har haft, og ift. hvad der var muligt inden for de budgetter vi har arbejdet med. Især at alle deadlines holdt og vi kunne flytte ind på det tidspunkt, vi havde planlagt.

CEO, 101 Copenhagen

Jeppe Klerke

Asbest – hvorfor er det vigtigt?

I dag er det forbudt at bruge asbest og asbestholdige materialer i byggerier, men det er stadig tilladt nedrive, renovere og reparere ejendomme, hvori asbest kan forekomme. Asbest har tidligere været anvendt til isolering og forskellige pladematerialer frem til 1986. Derfor kan du med fordel tage en uforpligtende snak med os, hvis du mistænker, at der kan være asbest eller være asbestholdige materialer i din ejendom.

Nedrivning af asbest og asbestholdige materialer omfatter fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et begrænset område. Al indvendig fjernelse af asbestholdigt materiale skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Det samme gælder for arbejde, som vurderes at indebære en høj grad eller langvarige udsættelser for asbest, som blandt andet kan være nedrivning af asbestholdige skifercementplader på tag.

Ved reparation gælder indkapsling og forsegling af hele flader af fx asbestholdige tag-, loft- og vægbeklædninger.

Vedligeholdelse inkluderer spartling eller forsegling af små områder med små huller, fx fra opslag, udsmykning og armaturer, forsegling af enkelte intakte, uperforerede asbestholdige plader samt inddækning af asbestholdige tagplader.

Sundhedsfaren ved asbest

Asbestholdigt materiale der er taget ned må ikke sættes op igen, og materialet skal bortskaffes efter særlige regler og krav, da asbestfibre er hårdføre og kan modstå varme, kulde, slid og ikke opløses af kemikalier. Denne hårdførhed er også medskyldig i sundhedsfaren ved asbest.

Skulle fibrene først komme ind i kroppen, vil de ikke forlade den igen, da kroppen ikke kan nedbryde asbest – og derfor ses der også en sammenhæng mellem forskellige kræftformer og asbest – ligesom asbestose også kan være en konsekvens af at være udsat for asbest i større eller mindre grad.

Størstedelen der har arbejdet med asbest, vil aldrig blive syge. Til gengæld er det meget alvorligt, hvis nogen bliver syg af asbest selvom sygdommene udvikler sig langsomt og oftest først udvikles mange år efter kontakt med asbestfibre.

Protokol ved asbestudsættelse

 Hvis der, mod forventning skulle ske en asbestudsættelse af vores medarbejdere, vil vi altid føre en protokol over dette, som også fremsendes til Arbejdstilsynet. Protokollen vil indeholde oplysninger med angivelse af arten og varigheden af arbejdet, samt angivelse af den asbestpåvirkning der har fundet sted. Protokollen vil blive opbevaret i mindst 40 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt.

buket med blomster på lille rundt bord

Hvad er asbest?

 Asbest er en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verden. Der findes forskellige typer asbest, som alle er sundhedsskadelige. Asbest kan findes flere steder i bygninger og ejendomme som er opført før 1986.

Asbestfibre er enormt tynde og meget stærke, og de enkelte asbestfibre kan ikke ses med det blotte øje, da asbest kan være indkapslet eller forseglet med maling eller andre materialer. Kontakt Egerbyg for rådgivning her.

Ved mistanke om, at der kan forekomme asbest i et byggemateriale eller en konstruktion, vil arbejdet blive planlagt, tilrettelagt og udført efter reglerne for asbest. Først når undersøgelser har afkræftet mistanken om asbestfibre, vil arbejdet ikke længere være omfattet af reglerne for asbest.

Rengøring ved asbest

Effektiv rengøring af arbejdsstedet er vigtigt og gælder både ved udvendig- og indvendig nedrivning af asbestholdige bygningsdele. Efter indendørs nedrivning vil vi gøre hovedrent ved at støvsuge og herefter vådrengøre – men vi tørfejer ikke. Til slut lufter vi grundigt ud, gør rent igen og lufter ud igen.

Støvsugeren skal være egnet til arbejdet og skal således kunne tilbageholde asbest – derfor medbringer vi denne. Filtrene skal være dokumenteret som egnede til at tilbageholde asbest fx støvklasse H13.

Hvor findes asbest?

Asbest i udvendige bygningsdele

Asbest i udvendige bygningsdele findes blandt andet i tage, beklædning og tekniske installationer i din bygning. Det kræver ofte en professionel analyse for at fastslå om en bygningsdel indeholder asbest – og vi er gerne behjælpelige med at undersøge din bygning. Dog kan du i understående tabel få en indikation omkring, hvorvidt din bygning eller bygningsdele kan indeholde asbest.

Bygningsdel

Beskrivelse

Årstal

Beklædningsplader

Plader anvendt til facadebeklædning, brystninger, gavle og tagudhæng. Afdækning mellem punktfundamenter på mindre huse

1930-1985

Fugt isolering

Sort bitumen/asfalt

1930-1986

Tekniske installationer: Rør beholder

Isolering på rør – oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger

1920-1986

Sålbænke og murafdækninger

Afdækning af murfalse under vinduer og afdækning af fritstående mure.

1965-1985

Tagplader

Bølgeplader, eternitskifer

1930-1986

Tagpap og tagpap klæber

Tagpap, sort klæber

1930-1980

Understrygning af tage

Bitumen/asfalt

Indtil 1981

Inddækninger ved skorsten, udluftninger og vinduer

Pladebeklædning

Indtil 1986

Udluftningskanaler

Støbte rør

Indtil 1986

Asbest – indvendigt i bygningen

Ligesom asbest findes i udvendige bygningsdele, findes det også i indvendige bygningsdele, såsom gulve, klæbning og beklædning. Nedenstående tabel indikerer, om du kunne have asbest i din bygning. Dog opfordrer vi altid til, at du benytter en ekspert, hvis du har mistanke omkring asbest i din ejendom.

Bygningsdel

Beskrivelse

Årstal

Gulv

Støbte gulve fx magnesit

1920-1980

Gulv

Vinyl: Asbest både i vinyl og klæber

1930-1980

Gulv

Klæbere til opsætning af væg- og gulvfliser

1962-1976

Fliseklæbere

Klæbere til opsætning af væg- og gulvfliser

1962-1976

Tekniske installationer: Rør beholder

Textsolering på rør og kanaler oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger

Indtil 1986

Væg og loftsbeklædning ved kakkel- og brændeovne, samt gaskogepladser

Glatte plader

1956-1980

Vægbeklædninger

Glatte plader, evt. perforerede

1956-1980

Loftsbeklædning

TextGlatte plader, evt. perforerede

1956-1985

Asbestsnor/pakning

Snor/pakninger i skorstensbøsninger fra brændeovnes røgrør, pakning til brændeovnslåger, rørbøsninger
Indtil 1996

Asbest i tagplader

Som lægmand kan det være svært at gennemskue, hvorvidt dine tagplader i fibercement har asbest eller ej. Dog findes der mærkning på tagpladerne, så du kan identificere, hvorvidt dine tagplader indeholder asbest eller ikke.

Identifikationen skal foretages i nummerserien på din tagplade, og herunder kan du se, hvordan du kan aflæse din nummerplade, og dermed undersøge, om dine tagplader er med eller uden asbest.

Som hovedregel kan man forvente, at der er asbest i dine Eternit bølgeplader, hvis de er fra 1970 – 1984. Her er det kun plader, som starter med “49”, som er asbestfri.

Udforsk vores tabel herunder for at kontrollere, hvorvidt dine tagplader har asbest eller ej. Hvis dine tagplader indeholder asbest, vil vi anbefale, at du kontakter os til en uforpligtende snak om dine tagplader. Vi kommer gerne ud og besigtiger dine tagplader og giver dig et skræddersyet tilbud på.

Tagplader UDEN asbest

Identifikation via. nummerserie

Tagplader MED asbest

Identifikation via. nummerserie

1970 – 1984

 Tagplader i denne tidsperiode der starter med “49” er asbestfri

1970 – 1984

Nummerserien på plader med asbest er enten på 5 eller 6 cifre. Hvis nummerserien er på 5 cifre, begynder den med 23″, “6”, “8” eller “92. Er nummerserien derimod på 6 cifre, begynder den med “10”, “11” eller “12”

1985 – sep. 1986

Tagplader i denne periode er på 7 cifre, hvoraf pladerne begynder med “4”

1985 – sep. 1986

Tagplader består af 6 cifre, der begynder med “03”, “06”, “08”, “09”, “10”, “11” eller “12”

Okt. 1986 – maj 1996

Plader uden asbest er i denne periode altid på 8 cifre. Det første ciffer starter med “4”

29. sep. 1986 – dec. 1987

Tagplader består af 7 cifre, som begynder med “06”, “08”, “09”, “10”, “11” eller “12”

Maj 1996 – okt. 1996

Der er 15 års produktgaranti på tagpladerne, som nu starter med “5”

Jan. 2001 – nu

Nummerserien er en kombination af tal og bogstaver. Slutter nummerserien med NT er tagpladen uden asbest – fx: B5: DE B2Y 08 01 0022 NT. NT står for Non-asbestos Technology

Tilbehør

Apr. 2001

Stribs i B9-S plader, merkeret med “S”, bliver valgbar og kan tilkøbes. “S” vil befinde sig efter NT

Feb. 2003

Stribs i B6-S plader, merkeret med “S”, bliver valgbar og kan tilkøbes. “S” vil befinde sig efter NT

Aug. 2009

B9-S Max kommer på markedet og leveres med stribs. Nummerserien afsluttes med NT S, som viser at stribs er indstøbt mod gennemtrægning og at pladerne er uden asbest

Sikkerhedsudstyr ved asbestsanering

Sikkerhedsudstyr ved asbestsanering er alpha og omega. Derudover er det vigtigt at understrege, at asbestsanering kræver uddannelse og altid skal håndteres af profesionelle.

Meget støvende indvendigt asbestarbejde

Ved meget støvende nedrivningsarbejde anvender vi altid friskluftforsynet åndedrætsværn, der er tilsluttet kompressor.

Vi arbejder maksimalt 4 timer pr. dag med friskluftforsynet åndedrætsværn, og vi holder passende hvilepauser.

Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen. Flergangsdragter vaskes med en hyppighed afhængig af arbejdets art. Engangsdragter kasseres efter brug og deponeres som asbestholdigt affald.

Udvendig nedrivning af asbest

Ved stærkt støvende udvendigt arbejde, vil vi iagttage skærpede forholdsregler.

Sikkerhedsudstyr som dragter, masker, maskiner m.v., må ikke fjernes fra saneringsområdet og sluserne uden at være grundigt rengjort eller pakket i lufttætte plastsække.

erhvervsbyggeri på Østergade med newyorkervæg

Indvendige reparationer/indkapslinger af asbest

Benyttede engangsdragter er altid godkendt til asbestsanering.

Ved mindre støvende arbejde, som f.eks. rengøring kan benyttes helmaske, som luftforsynes fra batteridrevet turboenhed.

Masken forsynes med P3 filtre. Der må max. arbejdes i 6 timer pr. dag, afbrudt af passende hvilepauser.

Brugen af filtrerende åndedrætsværn skal begrænses til 3 timer, med mindre vi benyttes filtrerende åndedrætsværn forsynet med turboenhed.

Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen.

Mindre støvende indvendigt asbestarbejde

 Ved meget lidt støvudviklende arbejde, f.eks. indvendige reparationer, benytter vi halvmaske påmonteret P3 filtre samt godkendt engangsdragt.

Ved meget lidt støvudviklende udvendigt arbejde og nedrivning, benytter vi halvmaske påmonteret med P3 filter og godkendt engangsdragt.