Persondata

Persondata

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Egerbyg

Som betroet entreprisevirksomhed tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med tilbudsgivning, ordrestyring, byggeydelser og byggesagsbehandling.

I samhørighed med databeskyttelsesforordningen, har vi vedtaget en privatlivsbeskyttelsespolitik, hvor vi orienterer dig om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Dataansvarlig

Egerbyg ApS
Hvidovrevej 137, 2.
2650 Hvidovre
CVR: 32070523

Egerbyg er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for tilbudsgivning og ordreudførelse for vores kunder.

Vores kontaktoplysninger er:

Telefon: 3871 7020
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.egerbyg.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom på [email protected]

Indsamling og opbevaring af personoplysninger fra kunder

Egerbyg beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med os, hvad enten det er en aftale om modtagelse af tilbud eller om det omhandler udførelsen af en entreprise. Vi indsamler og opbevarer personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, e-mail og telefonnummer.

Formålet med indsamlingen og opbevaringen er at identificere dig som kunde, så vi kan opfylde vores aftale med dig om levering af byggeydelser. Opbevaring af telefonnummer og e-mail er med henblik på, at kunne kontakte dig eller underrette om uforudsete hændelser.

Opbevaring af adresse er med henblik på levering af produkter og materialer samt udførelse af arbejde. Denne handling sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b, litra c eller litra f, afhængigt af opgavens type. Yderligere kan handlingen også ske med en hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Almindeligvis vil hjemlen for at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores kunder, eller for at varetage vores kunders legitime interesser.

Hvor længe personoplysningerne bliver opbevaret hos Egerbyg afhænger af, hvor længe din aftale med Egerbyg består.

Når du køber en service/ydelse hos Egerbyg, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil opgaven er leveret og betalt, og så længe vores garanti gælder. Herefter vil dine persondata blive slettet. Dokumentation til Told og Skat opbevares i en periode på 5 år, hvorefter disse oplysninger slettes.

Ved tilbud uden tilbagemelding, vil vi gemme dine personoplysninger i op til 6 måneder. Ved afslag af tilbuddet, vil vi slette dine personoplysninger omgående.

Hvor har i mine persondataoplysninger fra?

Alle de oplysninger vi har om dig, er modtaget fra dig via. vores kontaktformular på vores hjemmeside, via. telefon eller e-mail.

Ved større renoveringer af andels- eller ejendomsselskaber, hvor foreningen står for den primære kontakt, vil vi modtage enkelte oplysninger fra disse, med henblik på at koordinere byggeriet i din lejlighed eller ejendom.

Hvad bruger i mine persondata til?

De personoplysninger vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges til almindelig kundeadministration, til at opfylde den aftale, du har indgået med os samt til at fremsende faktura.

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx vores ordrestyringsprogram E-conomic. Såfremt du kommer i restance med din betaling, vil vi overdrage dine personoplysninger til en advokat, et inkassobureau eller Fogedretten.

Yderligere vil enkelte persondata også behandles via. vores mailsystem Microsoft Outlook 365, hvor navn, billeder af dit hjem, adresse, telefonnummer mv. fremsendes.

Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores samarbejdsvirksomheder, som kan komme i kontakt med dine personoplysninger. Det betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

mødelokale med stole i flere farver

Vi har indhentet databehandleraftaler med:

 • Microsoft Outlook 365
 • E-conomic
 • Bellmetric

Vi vil ikke indhente dit samtykke til at videregive dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtiget til at videregive dine persondata, fx som led i en indberetning til en myndighed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand.

Overførelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Indsamling og opbevaring af personoplysninger fra jobansøgere

Ved ansøgninger om job i Egerbyg, vil vi modtage de personoplysninger, som du selv fremsender.

Dette er almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, fødselsdag, arbejdsforhold samt stilling. Dertil vil vi oftest også modtage oplysninger af fortrolig karakter, såsom CV, ansøgning og karakterblad. Vi har specifikke retningslinjer for behandling af dine fortrolige personoplysninger.

Ved ansøgninger vil vi gennemgå din ansøgning, og vende tilbage så snart en beslutning om dit eventuelle ansættelsesforhold er taget. Ved afslag vil vi slette dine personoplysninger omgående. Vi vil altid bede om samtykke, hvis vi er interesserede i at gemme dine oplysninger i yderligere 6 måneder.

Vores ansøgninger går som hovedregel igennem Brandero, der er en rekrutteringsside. I enkeltstående tilfælde ved ansøgning gennem vores hjemmeside samt opfordrede ansøgninger, vil vi modtage din ansøgning via mail. Her vil dine personoplysninger blive opbevaret frem til et afslag eller en eventuel ansættelse er på plads.

Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores samarbejdsvirksomheder, som kan komme i kontakt med dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning. Det betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi har indhentet databehandleraftaler med:

 • Microsoft Outlook 365
 • Brandero

Vi videregiver ikke dine oplysninger til en tredjepart og vil efterspørge samtykke til opbevaring af dine personoplysninger til senere brug.

Dine rettigheder

Samtykke

 Som udgangspunkt bruger Egerbyg ikke samtykke i forbindelse med levering af byggeydelser fra Egerbyg ApS. Skulle du have givet samtykke til noget, som ikke vedrører levering af byggeydelser, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de oplysninger, der fremgår under ”Dataansvarlig”.

Øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder i forhold til Egerbygs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Indsigtsret/Retten til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

 • Rettelse/Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Egerbygs almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, foruden om opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøre gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Dataportabilitet /Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Læs mere om brug af cookies her på hjemmesiden.